VV - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - v průjezdním úseku obce Količín

 

 

 

 

 

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

 

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je příslušný ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) vydává na základě žádosti Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ: 70934860 a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Dopravní inspektorát Kroměříž, č.j.: KRPZ-969851/ČJ-2017-150806 ze dne 11.09.2017 a po posouzení žádosti v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm.

c) zákona č. 361/2000Sb., v návaznosti na ust. § 171 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

 

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU

 

na silnici III/4907 v průjezdním úseku obce Količín, z důvodu změny dopravního značení na mostě ev. č. 4907-2 v uvedené lokalitě včetně předběžného dopravního značení.

 

 

Místní úpravou je navržena změna stávajícího dopravního značení a to osazením dopravního značení B13 – Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez (18t), E13 - TEXT – Jediné vozidlo 38t a u předběžného dopravního značení doplnění o E3a – Vzdálenost (1,6km resp. 880m).

  

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:

1.    Dopravní značení bude osazeno v souladu se zákonem č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyhl. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu

              na pozemních komunikacích, TP-65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.

2.    Dopravní značení bude provedeno zhotovitelem, který má platné oprávnění pro provádění těchto prací (živnostenský list) a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění těchto prací.

3.    Dopravní značení bude v rozsahu přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení.

4.    Městský úřad Holešov, odbor DS si vyhrazuje právo změny či doplnění dopravního značení a zařízení, vyžádá-li si to bezpečnost a plynulost silničního provozu.

 

 

Odůvodnění:

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní jako silniční správní úřad obdržel dne 23.08.2017 žádost, kterou podalo Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ: 70934860 o stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4907 v průjezdním úseku obce Količín, z důvodu změny dopravního značení na mostě ev. č. 4907-2 v uvedené lokalitě včetně předběžného dopravního značení.

 

 

 

Dne 19.09.2017 Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní oznámil veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy a vyzval v souladu s ust. § 172 „správního řádu“ k uplatnění připomínek a námitek. Ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné připomínky ani námitky. Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní žádost projednal s příslušným orgánem Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje, Dopravním inspektorátem Kroměříž (vyjádření č.j.: KRPZ96985-1/ČJ-2017-150806 ze dne 11.09.2017). Písemné vyjádření je podkladem tohoto stanovení.

 

 

Poučení o odvolání:

Proti opatření obecné povahy se dle § 173 odst. 2 „správního řádu“ nelze odvolat. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

 

 

 

 

 

Otisk razítka

 

 

 

Aleš Ryška, v. r.

referent Odboru dopravního a správního úseku silničního hospodářství Městského úřadu Holešov

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojízdné prodejny v Količíně


Prodejna pečiva: PAULLA,s.r.o.  Lipník nad Bečvou

 

každý pátek od 11.20 - 11:35 hodin u autobusové zastávky.

 

Prodejna masa a uzenin: Řeznictví a uzenářství Matula, Lechotice

každé úterý od 7.00 hodin u autobusové zastávky.

( čas je orientační

 -  zpoždění nelze ovlivnit )