Zápis - Základní škola a Mateřská škola Rymice, okres Kroměříž

 

ZÁPIS do 1. třídy na Základní školu a Mateřskou školu Rymice, okres Kroměříž 3.4.2017       ( pondělí od 15:00 – 18:00  hod. )

Povinnost přihlásit dítě do školy vyplývá z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Zápis do 1. třídy je pro ročníky 2010 a 2011 (dítě musí dovršit 6-ti let do 31.8. 2017).

Zákonný zástupce přijde k zápisu s dítětem a s sebou přinese

- rodný list dítěte

 - průkaz totožnosti zákonného zástupce (OP, Cestovní pas a povolení k pobytu)

- Přihlášení dítěte k zápisu (vypíše ve škole) – podepíší oba zákonní zástupci.

 

K zápisu se může dostavit i dítě, které 6 let dosáhne po 31.8. 2017.

 

Pokud dítě dosáhne 6 let v době 9 -12/2017, je nutné doložit k zápisu písemnou žádost zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).

Pokud dítě dosáhne 6-ti let v době 1-8/2018, je nutné doložit navíc doporučení odborného lékaře.

Zákonní zástupci mají právo přihlásit své dítě k zápisu do kterékoli základní školy dle vlastního výběru.

 Kritéria přijetí žáka do 1. ročníku :

1. Věk, školní připravenost

2. Budou přijaty děti, kterým byl v loňském roce udělen odklad školní docházky.

3. Trvalý pobyt ve spádové oblasti školy - maximální kapacita 13dětí, pokud nebude naplněna, budou přijímány děti z nespádových oblastí.

 

Kritéria přijetí do školní družiny:

 1. Mohou být přijati pouze žáci naší školy.

2. Budou přijati pouze žáci přihlášení ke školnímu stravování.

3. Budou přednostně přijímáni žáci 1. – 3. roč. a další podle naplnění kapacity ŠD – rozhoduje datum podání přihlášky.

 

Odklad povinné školní docházky: Rodič může přijít bez  dítěte a požádá o odklad (v termínu zápisu do 1. třídy), nejpozději do konce dubna 2017. Je nutné doložit

- písemná žádost zákonného zástupce (vypíše se u zápisu)

 - průkaz totožnosti zákonného zástupce (OP, Cestovní pas a povolení k pobytu)

- doporučení školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC).

- doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa

Odklad uděluje ředitelka školy do 31.5. 2017. Doporučujeme začít vyřizovat IHNED a objednat termín vyšetření v PPP nebo SPC. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší 8. rok věku! Rozhodnutí o odkladu předává rodič mateřské škole, která na tomto základě prodlouží dítěti pobyt v mateřské škole o jeden rok.

Podruhé k zápisu přijde rodič s dítětem, které mělo vloni odklad školní docházky.

Je nutné doložit

 - Přihlášení dítěte k zápisu (vypíše se u zápisu)

- rodný list dítěte - průkaz totožnosti zákonného zástupce (OP, Cestovní pas a povolení k pobytu)

- Rozhodnutí o odkladu školní docházky

 

 

Zápisová dokumentace bude vedena pod registračním číslem, které rodiče obdrží u zápisu.

Seznam přijatých žáků bude vyvěšen od středy 5.4. 2017 po dobu 15 dnů:

 - zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých dětí u vchodu do školy

- a na webových stránkách školy www.skolarymice.cz

 

Mgr. Hana Pátková, ředitelka školy

Pojízdné prodejny v Količíně


Prodejna pečiva: PAULLA,s.r.o.  Lipník nad Bečvou

 

každý pátek od 11.20 - 11:35 hodin u autobusové zastávky.

 

Prodejna masa a uzenin: Řeznictví a uzenářství Matula, Lechotice

každé úterý od 7.00 hodin u autobusové zastávky.

( čas je orientační

 -  zpoždění nelze ovlivnit )